Warunki korzystania

Niniejsze Warunki świadczenia usług regulują korzystanie z witryny internetowej znajdującej się pod adresem https://www.isdo.app/ oraz wszelkie powiązane usługi świadczone przez Międzynarodową Organizację Nurkowania.

Uzyskując dostęp https://www.isdo.app/, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków świadczenia usług oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, zabrania Ci korzystania z tej witryny lub uzyskiwania do niej dostępu, a także korzystania z jakichkolwiek innych usług świadczonych przez Międzynarodową Organizację Nurkowania.

My, Międzynarodowa Organizacja Nurkowania, zastrzegamy sobie prawo do przeglądu i zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług według własnego uznania. Po wykonaniu tej czynności zaktualizujemy tę stronę. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie niezwłocznie z dniem publikacji.

Niniejsze Warunki świadczenia usług zostały ostatnio zaktualizowane 16 października 2021 r.

Ograniczenia użytkowania

Korzystając z tej witryny, gwarantujesz w imieniu swoim, swoich użytkowników i innych stron, które reprezentujesz, że nie będziesz:

  1. modyfikować, kopiować, przygotowywać dzieł pochodnych, dekompilować lub poddawać inżynierii wstecznej wszelkich materiałów i oprogramowania zawartego na tej stronie internetowej;
  2. usunąć wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich lub innych praw własności z jakichkolwiek materiałów i oprogramowania na tej stronie internetowej;
  3. przekazać materiały innej osobie lub „odzwierciedlić” materiały na innym serwerze;
  4. świadomie lub przez zaniedbanie korzystać z tej witryny internetowej lub jakichkolwiek powiązanych z nią usług w sposób nadużywający lub zakłócający nasze sieci lub inne usługi świadczone przez Międzynarodową Organizację Nurkowania;
  5. korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług w celu przesyłania lub publikowania jakichkolwiek materiałów nękających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, oszukańczych lub niezgodnych z prawem;
  6. korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji;
  7. korzystać z tej witryny w związku z wysyłaniem nieautoryzowanych reklam lub spamu;
  8. zbierać, gromadzić lub gromadzić dane użytkownika bez zgody użytkownika; Lub
  9. korzystać z tej witryny lub powiązanych z nią usług w sposób, który może naruszać prywatność, prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich.

Własność intelektualna

Własność intelektualna materiałów zawartych na tej stronie stanowi własność Międzynarodowej Organizacji Nurkowania lub jest przez nią licencjonowana i jest chroniona obowiązującymi przepisami prawa autorskiego i znaków towarowych. Udzielamy naszym użytkownikom zgody na pobranie jednej kopii materiałów do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego użytku.

Stanowi to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu. Licencja ta wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń lub Warunków świadczenia usług i może zostać wypowiedziana przez Międzynarodową Organizację Nurkowania w dowolnym momencie.

Treści generowane przez użytkowników

Zachowujesz swoje prawa własności intelektualnej do treści, które przesyłasz nam do publikacji na naszej stronie internetowej. Nigdy nie rościmy sobie praw własności do Twoich treści, ale aby z nich korzystać, wymagamy od Ciebie licencji.

Korzystając z naszej witryny internetowej lub powiązanych z nią usług w celu publikowania, przesyłania, udostępniania lub przesyłania w inny sposób treści objętych prawami własności intelektualnej, udzielasz nam niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, rozpowszechniać, modyfikować, uruchamiać, kopiować, wyświetlać publicznie, tłumaczyć lub w inny sposób tworzyć dzieła pochodne na podstawie swoich treści w sposób zgodny z Twoimi preferencjami dotyczącymi prywatności i naszą Polityką prywatności.

Licencja, której nam udzieliłeś, może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie poprzez usunięcie Twoich treści lub konta. Jednakże w zakresie, w jakim my (lub nasi partnerzy) wykorzystaliśmy Twoje treści w związku z treściami komercyjnymi lub sponsorowanymi, licencja będzie obowiązywać do czasu zaprzestania przez nas danej reklamy lub postu.

Wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twojej nazwy użytkownika i innych informacji identyfikacyjnych powiązanych z Twoim kontem w sposób zgodny z Twoimi preferencjami dotyczącymi prywatności i naszą Polityką prywatności.

Obciążenie

Nasza strona internetowa i zawarte na niej materiały są udostępniane w stanie takim, w jakim są. W zakresie dozwolonym przez prawo Międzynarodowa Organizacja Nurkowania nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.

W żadnym przypadku Międzynarodowa Organizacja Nurkowania lub jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikowe poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku użycia lub niemożności korzystania z tej witryny lub materiałów na tej stronie, nawet jeśli Międzynarodowa Organizacja Nurkowania lub upoważniony przedstawiciel został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takiej szkody.

W kontekście niniejszej umowy „strata wtórna” obejmuje wszelkie straty wtórne, straty pośrednie, rzeczywistą lub przewidywaną utratę zysków, utratę korzyści, utratę przychodów, utratę działalności, utratę wartości firmy, utratę możliwości, utratę oszczędności, utrata reputacji, utrata możliwości wykorzystania i/lub utrata lub uszkodzenie danych na mocy ustawy, umowy, kapitału własnego, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odszkodowania lub z innego powodu.

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na naszej stronie nie mają charakteru wyczerpującego i służą wyłącznie celom informacyjnym. Międzynarodowa Organizacja Nurkowania nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek zasobów powiązanych z tą witryną.

Spinki do mankietów

Międzynarodowa Organizacja Nurkowania nie sprawdziła wszystkich stron, do których prowadzą linki do jej witryny internetowej, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn, do których prowadzą linki. Zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia, zatwierdzenia ani kontroli witryny przez Międzynarodową Organizację Nurkowania. Korzystanie z takich witryn odbywa się na własne ryzyko i zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie własnych badań pod kątem przydatności tych witryn.

Prawo do rozwiązania umowy

Możemy zawiesić lub pozbawić Cię prawa do korzystania z naszej witryny internetowej i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług natychmiast po pisemnym zawiadomieniu o jakimkolwiek naruszeniu niniejszych Warunków świadczenia usług.

Odcięcie

Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, które są w całości lub w części nieważne lub niewykonalne, zostają wyłączone w zakresie, w jakim są nieważne lub niewykonalne. Nie ma to wpływu na ważność pozostałej części niniejszych Warunków świadczenia usług.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu francuskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym państwie lub lokalizacji.